therealdesign

Loading…
A+ A A-

Lokální politika

Občanské sdružení Lokalnipolitika.cz (dále také LOPO,o.s.) je dobrovolné občanské sdružení, které bylo založeno v listopadu 2013 s cílem interdisciplinárně propojit akademické pracovníky zabývajícími se  výzkumem  komunální  politiky  nejenom  v České  republice  s širší  zainteresovanou  veřejností (studenty, doktorandy a další) a subjekty veřejné správy, soukromým a neziskovým sektorem.  Tematicky se platforma Lokalnipolitika.cz zaměřuje na aktuální politologické otázky spojené s lokální úrovní. Mezi hlavní zkoumaná témata patří přímá volba starostů, meziobecní spolupráce a sdružování obcí, otázky lokální autonomie, financování lokálních samospráv, prosazování municipálních zájmů, problematika zhroucených obcí a postavení obcí v systému víceúrovňového vládnutí. Na  těchto  stránkách  jsou  také  uvedeny  veškeré  publikační výstupy  členů  (bibliografie)  a  zároveň studijní opory, sylaby a zdroje nejen pro studenty politologie na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK, ale i studenty příbuzných oborů a vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu.

Jak se stát členem občanského sdružení LOPO, o.s.?

Zájemci  o  členství  podávají  přihlášku  předsednictvu  LOPO, o.s. Členství  poté  vzniká  usnesením předsednictva LOPO, o.s. Neprojedná-li předsednictvo podanou přihlášku do jednoho měsíce, vzniká členství automaticky.